Services

 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 50,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית בימים האחרונים התקבלה החלטה כי מרפסת הגג הפתוחה שאינה מקורה לא תחושב בחישוב השטחים לפטור עפ"י סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965. מבדיקת היתר הבנייה עולה כי שטח הדירה לא עולה על 140 מ"ר, ולפיכך המבקשים זכאים לפטור מהיטל השבחה.

  קרא עוד

 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 30,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 30,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

  קרא עוד

 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 200,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 314,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 66% מהשומה המקורית המהווה חסכון של למעלה מ - 200,000 ₪

  קרא עוד

 • הפחתת היטל בנהריה – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 10,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 10,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

  קרא עוד