Monthly Archives: יולי 2017

הצעת חוק: לדחות החיוב בהיטל השבחה עד למימוש הזכויות

הצעת החוק, שהונחה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר, מבקשת לערוך שינוי בחוק התכנון והבנייה . המטרה בהצעה: למנוע מצב שבו אדם שאינו יכול לממש בפועל זכויות בנייה נדרש לשלם את היטל ההשבחה הצעת חוק חדשה שהוגשה בשבוע שעבר מבקשת לערוך שינוי בחוק התכנון והבנייה ולקבוע כי היטל השבחה ייגבה מבעל קרקע או נכס רק במקרה…
קרא עוד